Privacyverklaring

Waarom hebben wij gegevens van u?

U heeft ons ingeschakeld om diensten voor u te verlenen op het gebied van administratie, advisering, bemiddeling of overige zaken.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij gegevens bij u op en bewaren deze gegevens. Wanneer u gegevens aan ons overhandigt of mededeelt, slaan wij deze gegevens digitaal op in onze beveiligde systemen en/of bewaren deze in ons (fysieke) dossier. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, geeft u ons toestemming om de afgesproken (en daaruit voortvloeiende) diensten voor u te verrichten. Het kan ook zijn dat wij gegevens ontvangen van derden, zoals de Belastingdienst. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten aan u te kunnen verlenen.

Welke gegevens hebben wij van u?

Uit de door u verstrekte gegevens, maken wij een selectie van de documenten die wij nodig hebben om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze documenten bewaren wij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij hanteren minimaal de fiscale bewaartermijnen. Uw gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u deze bij ons aanvragen.

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

De veiligheid van uw gegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Daarnaast doen wij er alles aan om de gegevens goed te beveiligen tegen diefstal.

Uitwisseling van gegevens

Wij verstrekken, met uw toestemming, noodzakelijke gegevens aan derden, om onze werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren. Wanneer een derde gegevens bij ons opvraagt, waarvoor u ons geen opdracht hebt gegeven, zullen wij u om toestemming vragen.

Uw rechten

Om onze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verzamelen. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen, als dit binnen de wet en de bedrijfsvoering mogelijk is.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verzameling van uw gegevens.

U heeft tevens het recht om door ons verwerkte gegevens, over te laten dragen aan een andere verwerker.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van bovenstaande rechten, dient u uw verzoek schriftelijk in te dienen.

Vragen of klachten

We proberen zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen Kupers Advies en Ondersteuning wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact met ons opneemt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl